• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 ให้กับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ รวม 148 คน ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ ถ.ประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ และวันศุกร์ที่ 18 - วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยกิจกรรมวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และให้โอวาท โดย นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และกิจกรรมผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบข้าราชการใหม่ และฝากข้อคิดการเป็นข้าราชการที่ดี และการบรรยาย หัวข้อ "การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561-2565)" โดย นายสมใบ มูลจันที ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ นายชูพงศ์ นิลสกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และภาคบ่าย มีกิจกรรม ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พบข้าราชการใหม่ และฝากข้อคิดการเป็นข้าราชการที่ดีกับข้าราชการใหม่ โดย นางสาวแก้วเกศร์ ถาวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา