• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา นำบุคลากรสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพ
นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา นำบุคลากรสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตแบะประพฤติมิชอบสู่การปฏิบัติ ซึ่งจัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.
วิทยากร โดย รศ. ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และ นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.