• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักนโยบายและแผน จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
 
สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกับสำนักนโยบายและแผน จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หัวข้อ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความคุ้มค่า หัวข้อ ความเชื่อมโยงระหว่างการประเมินความคุ้มค่ากับการตัดสรรงบประมาณ หัวข้อ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าโครงการและค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยนายธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์และคณะ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม