• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วันที่ 20 กันยายน 2562 พิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ขึ้น โดยมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธี และนางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดคลิปการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง”กล่าวรายงาน โอกาสนี้ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้พบปะและให้กำลังแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานอนุกรรมการตัดสินการประกวดฯ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมพิธี 
     ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เปิดรับผลงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2562 จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ซึ่งมีผลงานคลิปวิดีโอส่งเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด จำนวน 86 คลิป เพื่อชิงเงินรางวัลทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 210,000 บาท ซึ่งผลการตัดสินการประกวดปรากฏ ดังนี้
1. รางวัลมัธยมศึกษาตอนต้น
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ชื่อคลิป "No foam No Plastic"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร ชื่อคลิป "เห็นด้วยหรือไม่ ประเทศไทยควรยกเลิกการตีเด็ก"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ชื่อคลิป "Congress of the future"
2. รางวัลมัธยมศึกษาตอนปลาย
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ชื่อคลิป "อนาคตเด็กไทย เริ่มต้นได้ด้วยอาหารในโรงเรียน"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ชื่อคลิป "บดินทร์ 2 Got Talent"
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ชื่อคลิป "หนึ่งสมอง สองมือ ยึดถือประชาธิปไตย"
3. รางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Populat Vote) ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อคลิป "หนึ่งสมอง สองมือ ยึดถือประชาธิปไตย"
     โอกาสนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดพิธีลงนามบรรทุกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (MOU) ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในสถาบันการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษาภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย