• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
รวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม
รวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พิมพ์ครั้งที่ ๒)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ระเบียบวุฒิสภา
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ