• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
รวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม
รวมข้อบังคับการประชุมสภา และข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรม (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน พิมพ์ครั้งที่ 2)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562
ประกาศ ระเบียบวุฒิสภา
ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ