• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รายการ:

 
รายการ วันที่ประกาศ วันสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น วงเงินงบประมาณ เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 40 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) 01 พฤษภาคม 2563 07 พฤษภาคม 2563 1,334,000.00 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ 11 มีนาคม 2563 18 มีนาคม 2563 22,769,400.00 24
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี ๒๕๖๒ ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book 27 กุมภาพันธ์ 2563 02 มีนาคม 2563 650,000.00 34
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 26 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 936,000.00 5
ประกวดราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 กุมภาพันธ์ 2563 04 กุมภาพันธ์ 2563 1,737,000.00 7
ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562 29 ตุลาคม 2562 24,945,000.00 43
ร่างขอบเขตของงานและร่างประกวดราคาและร่างเอกสาารประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 กันยายน 2562 24 กันยายน 2562 21,945,000.00 20
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เมษายน 2562 23 เมษายน 2562 775,800.00 16
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 25 มกราคม 2562 30 มกราคม 2562 5,396,000.00 10
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 22 พฤศจิกายน 2561 27 พฤศจิกายน 2561 21,945,000.00 8
ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 6,000,000.00 10
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2561 6,000,000.00 9
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 สิงหาคม 2561 30 สิงหาคม 2561 8,255,000.00 20
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารอาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน และอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 7,400,000.00 7