• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 


ประธานวุฒิสภา
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

 
 
 

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

 

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
นายศุภชัย สมเจริญ