• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
ภาพนางวรารัตน์  อติแพทย์
ชื่อ-นามสกุล : นางวรารัตน์     อติแพทย์
ตำแหน่ง : เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ : 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2560
ภาพนางนรรัตน์  พิมเสน
ชื่อ-นามสกุล : นางนรรัตน์     พิมเสน
ตำแหน่ง : เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ : 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2558
ภาพนางสุวิมล  ภูมิสิงหราช
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวิมล     ภูมิสิงหราช
ตำแหน่ง : เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ : 1 มีนาคม 2548 ถึง 30 กันยายน 2553
ภาพนายมนตรี  รูปสุวรรณ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี     รูปสุวรรณ
ตำแหน่ง : เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ : 4 ตุลาคม 2545 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2548
ภาพนายจำนงค์  สวมประคำ
ชื่อ-นามสกุล : นายจำนงค์     สวมประคำ
ตำแหน่ง : เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ : 26 กันยายน 2544 ถึง 30 กันยายน 2545
ภาพนายพินิต  อารยะศิริ
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิต     อารยะศิริ
ตำแหน่ง : เลขาธิการวุฒิสภา
วันที่ : 12 กันยายน 2535 ถึง 27 สิงหาคม 2544