• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
ข้อสงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งนักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ และตำแหน่งนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ
อยากทราบว่า ตำแหน่งนักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ ที่เปิดรับสมัครในปี พ.ศ. 2563 แตกต่างจากตำแหน่งนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ ในด้านขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกหรือไม่ อย่างไรครับ
วันที่ตั้งกระทู้: 26 มิถุนายน 2563 20:50:07 ตั้งโดย: ชานัน ยอดหงส์ อีเมล์: apisith4869@gmail.com เบอร์โทร: 0956413364
อยู่ระหว่างตรวจสอบการแจ้งลบ

แสดงความเห็น

กลับหน้ากระทู้
ความเห็น ผู้แสดงความเห็น ไฟล์แนบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีในสาขาหรือทางสังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หลักเกณฑ์การเลือกสรร : ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ : ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการของคณะกรรมาธิการและคณุอนุกรรมาธิการ ๒. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะทางด้านวิชาการเพื่อประกอบเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ๓. ดำเนินการให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการของวุฒิสภาในการพิจาณาญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดำเนินการศึกษาหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญในการประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ๔. ดำเนินการจัดทำหนังสือนัดประชุมเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงและ มีหนังสือเรียกบุคคลหรือหน่วยงานให้จัดส่งเอกสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา ตลอดจนจัดทำบันทึกการประชุม และมติที่ประชุมของคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการ ๕. ดำเนินการติดต่อประสานกับคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการ รวมทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนเพื่อเข้าร่วมประชุม และชี้แจงกับคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ๖. ดำเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานการพิจารณาญัตติ หรือเรื่องที่คณะกรรมาธิการดำเนินการศึกษาหรือสอบสวนเพื่อนำเสนอวุฒิสภาพิจารณา ๗. อำนวยการ บริหารจัดการ และดำเนินการศึกษา รวบรวม และประมวลเหตุผลประกอบมติคณะกรรมาธิการเพื่อเป็นข้อมูลให้กรรมาธิการชี้แจงต่อวุฒิสภา ๘. อำนวยการ บริหารจัดการ และดำเนินการศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย เพื่อจัดทำแผนและโครงการในการจัดสัมมนาและจัดนิทรรศการของคณะกรรมาธิการรวมทั้งการเดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๙. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและกิจกรรมของคณะกรรมาธิการ เพื่อจัดทำและเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ------------------------------------------------------------ ตำแหน่ง : นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หลักเกณฑ์การเลือกสรร : ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบข้อเขียน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) โดยผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ : ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเลขานุการของคณะกรรมาธิการและคณุอนุกรรมาธิการ ๒. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะทางด้านกฎหมายเพื่อประกอบเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ๓. ดำเนินการติดตาม ศึกษา รวบรวมผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุมที่จะนำเข้าวุฒิสภาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ๔. ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องหรือผู้แปรญัตติมาชี้แจงและมีหนังสือเรียกบุคคลหรือหน่วยงานให้จัดส่งเอกสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา ตลอดจนจัดทำบันทึการประชุม และมติที่ประชุมของคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ๕. ดำเนินการติดต่อประสานกับคณะรัฐมนตรี ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการ รวมทั้งส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนเพื่อเข้าร่วมประชุม และชี้แจงกับคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ ๖. ดำเนินกายกร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และร่างข้อบังคับการประชุมตามที่คณะกรรมาธิการแก้ไขหรือมอบหมาย ๗. ดำเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการจัดทำรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ร่างข้อบังคับการประชุม และรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อนำเสนอวุฒิสภาพิจารณา ๘. ดำเนินการศึกษา รวบรวม และประมวลเหตุผลประกอบมติคณะกรรมาธิการเพื่อเป็นข้อมูลให้กรรมาธิการชี้แจงต่อวุฒิสภา ๙. ดำเนินการรวบรวมและกิจกรรมของคณะกรรมาธิการ เพื่อจัดทำและเผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ ๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ------------------------------------------------------------ ผู้ตอบ : สำนักบริหารงานกลาง โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๙๒
วันที่ตอบ: 13 กรกฎาคม 2563 13:36:16
แจ้งลบ