• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
หน่วยงานผู้ดูแลข้อมูล : กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักบริหารงานกลาง โทร.0-2831-9361, 0-2831-9362, 0-2831-9366  : กลุ่มทะเบียนประวัติ สำนักบริหารงานกลาง โทร.0-2831-9363, 0-2831-9364 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 06 พ.ย. 2562 
 
 
หน่วยงานผู้ดูแลข้อมูล : กลุ่มงานการเงิน สำนักการคลังและงบประมาณ โทร.0-2831-9252, 0-2831-9253 ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
 
  

การแต่งตั้งบุคคลในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบฟอร์ม เรื่อง แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบฟอร์ม เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบฟอร์ม เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบฟอร์ม เรื่อง การตั้งผู้ติดตามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ยืนยัน) 
 • แบบฟอร์ม เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่ง
 • แบบฟอร์ม เรื่อง ขอลาออกจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 • แบบฟอร์ม เรื่อง ใบรายงานตัว ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการ และเลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบฟอร์ม เรื่อง ขอเสนอชื่อที่ปรึกษา/ผู้ชำนาญการ/นักวิชาการ/และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบฟอร์ม เรื่อง ใบรับรองคุณสมบัติและวันเริ่มปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษา/ผู้ชำนาญการ/นักวิชาการ/และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
 
 
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของสมาชิกวุฒิสภา (กรณีคันใหม่)
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของอดีตสมาชิกวุฒิสภา
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของบุคคลในวงงานวุฒิสภา
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • แบบคำขอมีบัตรอนุญาตนำรถยนต์เข้าในบริเวณรัฐสภาของบุคคลในวงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ