• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษา 
1. “หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชียวชาญและชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา” 
2. “หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา” 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตรละ ๒ รุ่น รุ่นละ ๖๐ คน 
- วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนสมาชิกรัฐสภาให้มีความรู้ ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 
- กำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม – วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...สถาบันพระปกเกล้า นางสาวพรพิมล  เหลืองอ่อน หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๕๕๗ และนางกันธรัตน์  ลาเทศ  หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๕๕

 

ดาวน์โหลดเอกสาร