• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงาน จังหวัดสงขลา

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำโดย นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ เดินทางศึกษาดูงานสถานที่สำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางการบริหารจัดการด้านน้ำ ณ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ตามแนวพระราชดำริ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายรุทร์ 
อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 11 ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการ ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในสถานการณ์ปัจจุบัน
     โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน และพื้นที่ธุรกิจในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เนื่องจากในปี พ.ศ. 2531 พื้นที่เกิดอุทกภัยอย่างรุนแรง สร้างความเสียเป็นจำนวนมาก และด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลที่มีความห่วงใยในราษฎรจึงทำให้โครงการดังกล่าวสามารถบรรเทาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน