• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 

สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย ณ ณุรังษีซี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องภาณุรังษี ซี โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย" ให้แก่คณะอาจารย์และนักเรียน ในการประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข