• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง

“ข้าราชการทุกหมู่เหล่า มีหน้าที่รับผิดชอบเสริมสร้างความรู้-รัก-สามัคคี เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พึงรำลึกเสมอว่า ข้าราชการ คือ ผู้ทำให้ประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติเกิดความมั่นคง ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของคนดีแก่สังคม”
 
วันจันทร์ที่ 2 มี.ค. 63 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส, รองประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ, ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน วุฒิสภา ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข “ ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศเรืออากาศเอก หรือเทียบเท่า และนายทหารนักเรียนจากมิตรประเทศ ซึ่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 135 ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง