• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 
 
 
 
 

รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่และอาคารรัฐสภา พ.ศ. ....


เอกสารประกอบร่างพิจารณา 

ช่องทางการแสดงความคิดเห็น https://forms.gle/yzrDURY8A9k26WJj9

ดาวน์โหลดเอกสาร