• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 การขายทอดตลาดตลับหมึกที่ใช้หมดแล้ว ซึ่งไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ และไมสามารถใช้ประโยชน์ได้ จำนวน 114 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ราคากลาง 11,000.- บาท) ขายทอดตลาด - 45
2 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 53 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ราคากลาง 18,500.- บาท ขายทอดตลาด - 51
3 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักรายงานการประชุมและชวเลข จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ราคากลาง 10,500.- บาท) ขายทอดตลาด - 37
4 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักวิชาการ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ราคากลาง 4,800.- บาท) ขายทอดตลาด - 23
5 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักการพิมพ์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ราคากลาง 7,500.- บาท) ขายทอดตลาด - 13
6 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักการต่างประเทศ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ราคากลาง 4,000.- บาท) ขายทอดตลาด - 7
7 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักการคลังและงบประมาณ จำนวน 26 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ราคากลาง 13,000.- บาท) ขายทอดตลาด - 8
8 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของสำนักกรรมาธิการ 3 จำนวน 23 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ขายทอดตลาด - 70
9 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล จำนวน 19 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ขายทอดตลาด - 47
10 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 70 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ขายทอดตลาด - 65
11 การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ขายทอดตลาด - 61
12 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ขายทอดตลาด - 247
13 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ขายทอดตลาด - 317
14 ขายทอดตลาดเศษซากพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 26 รายการ ขายทอดตลาด - 263