• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
ประกาศรับแสดงตน
ขั้นตอนการรับแสดงตน
แบบฟอร์มสำหรับใช้แสดงตน
ระบบแสดงผลการแสดงตน
ถ่ายทอดสดการแสดงตน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเรียนเชิญสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ไปแสดงตนกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ณ ที่ทำการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ
ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2831 9363
หลังวันประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนด 3 วัน ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 นาฬิกา
และขอได้โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการแสดงตน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาใบสำคัญการสมรส 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส 1 ชุด
5. สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 1 ชุด
6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป