• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เป็นผู้เสนอ

 
                                      ชื่อร่าง   ระยะเวลา   สถิติ
ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ.....ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปิดรับฟังความคิดเห็น 31 ก.ค.2561) 30 14
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....
(ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ 26 ธันวาคม 2560)
15  1
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ 27 ธันวาคม 2560)
15  4
 

ร่างพระราชบัญญัติซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

 
ชื่อร่าง ระยะเวลา   สถิติ
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติม)( ปิดรับฟังความคิดเห็น 24 ม.ค.2562)
        รายละเอียดมาตราที่เสนอเพิ่มใหม่
15 3735
ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... ( ปิดรับฟังความคิดเห็น 18 ม.ค.2562) คำอธิบาย  15 0
ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....( ปิดรับฟังความคิดเห็น 8 ม.ค.2562) สรุปผลการดำเนินการ 15 2116
ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....( ปิดรับฟังความคิดเห็น 8 ม.ค.2562) สรุปผลการดำเนินการ 15 691
ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....( ปิดรับฟังความคิดเห็น 8 ม.ค.2562)
สรุปผลการดำเนินการ
15 1809
ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....( ปิดรับฟังความคิดเห็น 18 ธ.ค.2561)  รายงานสรุปผล  : ตาราง :  การวิเคราะห์ผลกระทบ 15 3
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ปิดรับฟังความคิดเห็น 14 ธ.ค.2561) 15 89
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็น 12 ธ.ค.2561) 15 19
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปิดรับฟังความคิดเห็น 12 ธ.ค.2561) 15 14
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็น 28 ธ.ค.2561) 30 1
ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็น 26 พ.ย.2561) 15 120
ร่าง พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
และร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่  30 พฤศจิกายน  2561) (สรุปสาระสำคัญ)
30 25086
ร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ....
(ปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่  1 พฤศจิกายน  2561)
15 0
ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่  31 ตุลาคม  2561) 15 27
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่  17 กันยายน 2561) 15  1
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ  9 มกราคม 2561)
15  0
การร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....
(ปิดรับฟังความคิดเห็น22 มกราคม 2561)
15  0
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจและการเข้าถึงบริการของประชาชน พ.ศ. ....
(ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ 30 กันยายน 2560)
  (สรุปผล)
27  41
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็น 15 มีนาคม 2561)  30 9
ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็น 20 กุมภาพันธ์ 2561) (สรุปผล) 45 81

 

ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ/อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาศึกษาก่อนเสนอร่าง

ชื่อร่าง ระยะเวลา   สถิติ
ร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....
(ปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่  3 ธันวาคม 2561)
 รายงานสรุปผล
15 3189
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่  26 ตุลาคม 2561) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 20 6205
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่  21 ตุลาคม 2561) 15 11426
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่  15 ตุลาคม 2561) สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น  รายงานสรุปผล 15 16431
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่  17 กันยายน 2561) 15 0
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ..)พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 9 กันยายน 2561)  20 2113
ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 6 สิงหาคม 2561)  15 2223
ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 8 สิงหาคม 2561)  16 311
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประเด็นการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ที่พ้นจากราชการ
(ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ  22 ธันวาคม 2560)
สรุปผล
19  58

การจัดทำกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน (รายงาน)

 15  
 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อ 10 มกราคม 2561) 21  13
ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็น 19 มี.ค.2561)   (สรุปผล) 19 25
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่..) พ.ศ.....
(ปิดรับฟังความคิดเห็น 19 มีนาคม 2561)
 (สรุปผล)
22 13
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....
(ปิดรับฟังความคิดเห็น 30 มิถุนายน 2561)
 30 56
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเทียบตำแหน่งของข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน พ.ศ.....
(ปิดรับฟังความคิดเห็น15 พ.ค.2561)
15 299
 

ร่างพระราชบัญญัติซึ่งประชาชน เป็นผู้เสนอ

ชื่อร่าง ระยะเวลา   สถิติ
ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ปิดรับฟังความคิดเห็นในวันที่  17 กันยายน 2561) 15 0
       
 
หมายเหตุ คือสัญลักษณ์ของเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติ
  คือสัญลักษณ์ของแบบสอบถาม
  สถิติ หมายถึง สถิติผู้ตอบแบบสอบถาม
  ระยะเวลา หมายถึง ระยะเวลาที่เปิดรับฟังความคิดเห็น