• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อนวุฒิสภา หัวข้อ “บทบาทของโค๊ชกับการพัฒนาบุคลากร

วันที่ 24 มกราคม 2563 ณ. ห้องประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมองค์กรกับการขับเคลื่อนวุฒิสภา หัวข้อ “บทบาทของโค๊ชกับการพัฒนาบุคลากร :  โค๊ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริตสู่การมุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กร”
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนส่งเสริมเกี่ยวกับความสำคัญในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร  และสร้างการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และร่วมมือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด