• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 6 วัน อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564