• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 6 วัน อังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 • 1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)

          

 • 2. รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

          

 • 3. กระทู้ถาม (ไม่มี)

          

 • 4. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

          (เรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564)

 • 5. เรื่องที่ค้างพิจารณา

          (เรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564)

 • 6. เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

          

 • 7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)