• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 15 วัน จันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563