• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 12 เป็นพิเศษ วัน อังคาร ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 • 1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)

          

 • 2. รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

          

 • เรื่องด่วน

          (อาจมีเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สามัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563)

 • 3. กระทู้ถาม (ไม่มี)

          

 • 4. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

          

 • 5. เรื่องที่ค้างพิจารณา

          

 • 6. เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

          

 • 7. เรื่องอื่นๆ

          (อาจมีเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สามัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563)