• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 1 วัน จันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563