• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 17 วัน อังคาร ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

 • 1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)

          

 • 2. รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

          

 • เรื่องด่วน

          - ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ (ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 194)

 • 3. กระทู้ถาม (ไม่มี)

          

 • 4. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

          

 • 5. เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

          

 • 6. เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

          

 • 7. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

          

 • 8. สรุปผลการประชุม