• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วัน จันทร์ ที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

 • 1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

          

 • 2. รับรองบันทึกการประชุม

          

 • 3. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

          

 • 4. เรื่องอื่น ๆ