• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) (ยกเลิก) วัน จันทร์ ที่ 08 กรกฎาคม พ.ศ. 2562