• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา

ระเบียบวาระการประชุม

ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วัน จันทร์ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2562