• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
การประชุมวุฒิสภา
แสดงแถว:

ค้นหาครั้งที่การประชุม:

ค้นหาวันที่:

 
ครั้งที่ สมัยประชุม วันที่
ครั้งที่ 19 ปรับใหม่ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 14 กันยายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 19 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 14 กันยายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ ครั้งที่ 18 เป็นพิเศษ เพิ่มเติม สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 13 กันยายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 18 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 13 กันยายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 17 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 8 กันยายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 16 เพิ่มเติม สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 7 กันยายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 16 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 7 กันยายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ 
ครั้งที่ 15 เป็นพิเศษ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 6 กันยายน 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 14 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 31 สิงหาคม 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม
ครั้งที่ 13 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง 30 สิงหาคม 2564
pdf หนังสือนัดประชุม  หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  pdf บันทึกการประชุม  บันทึกการประชุม pdf บันทึกการลงคะแนน  บันทึกการลงคะแนน pdf สรุปการประชุม  สรุปการประชุม