• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไม่พบข้อมูล

 


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไม่พบข้อมูล

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไม่พบข้อมูล

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  • ว42-56
    วันที่ 16 มิถุนายน 2563
4
 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ไม่พบข้อมูล


การสรรหา คัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

ไม่พบข้อมูลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

ไม่พบข้อมูล