• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไม่พบข้อมูล

 


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไม่พบข้อมูล

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ไม่พบข้อมูล

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 • ว4-60
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ว6-61
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ว11-62
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ว16-63
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ว29-56
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ว30-56
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
3
 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ไม่พบข้อมูล


การสรรหา คัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

ไม่พบข้อมูล