• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไม่พบข้อมูล

 

 

การดำเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2

การบริหารพนักงานราชการ

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ PMS

2
 

การประเมินเลื่อนระดับ

ไม่พบข้อมูลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี