• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1

 


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1

 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  • ว24-2558
    วันที่ 16 มิถุนายน 2563
  • ว18-58
    วันที่ 16 มิถุนายน 2563
  • ว 17-58
    วันที่ 16 มิถุนายน 2563
1
 

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

1


การสรรหา คัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

1
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

1