• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1

 


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 


การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ว-50
  วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 • ว31-55
  วันที่ 15 มิถุนายน 2563
1

  

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 • ว24-2558
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ว18-58
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
 • ว 17-58
  วันที่ 16 มิถุนายน 2563
1
  

การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

1
 


การสรรหา คัดเลือก และบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

1
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

1