• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รายการ:

ปีงบประมาณ:

 
ปีงบประมาณ รายการ วงเงินงบประมาณ เดือน/ปีที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
2563 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 4,851,000.00 มิถุนายน/2563 2
2563 เผยแพร่แผนโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สนับสนุนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 900,000.00 มิถุนายน/2563 2
2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม 950,000.00 พฤษภาคม/2563 4
2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563 2,763,875.00 เมษายน/2563 5
2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 40 รายการ ไตรมาสที่ 3 1,334,000.00 พฤษภาคม/2563 6
2563 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง ๑ คัน 3,186,315.00 เมษายน/2563 7
2563 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 11 คัน 21,945,000.00 เมษายน/2563 5
2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม 950,000.00 เมษายน/2563 2
2563 เผยแพร่แผนค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชน พร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 3,244,875.00 เมษายน/2563 4
2563 เผยแพร่แผนการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 1,056,000.00 มีนาคม/2563 4
2563 เผยแพร่แผนการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 2,002,000.00 มีนาคม/2563 1
2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รายการ 29,591,500.00 มีนาคม/2563 14
2563 เผยแพร่แผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 1,890,000.00 มีนาคม/2563 1
2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 3,550,000.00 มีนาคม/2563 4
2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2,002,000.00 กุมภาพันธ์/2563 1
2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส จำนวน 284 เลขหมาย 546,984.00 กุมภาพันธ์/2563 1
2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์ 3,000,000.00 กุมภาพันธ์/2563 0
2563 แผนการจ้างจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ และ e-Book 650,000.00 กุมภาพันธ์/2563 18
2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์วารสาร "สารวุฒิสภา" ในรูปแบบหนังสือ และ e-book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 618,750.00 มกราคม/2563 11
2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 11 รายการ 43,840,284.00 มกราคม/2563 54