• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

รายการ:

ปีงบประมาณ:

 
ปีงบประมาณ รายการ วงเงินงบประมาณ เดือน/ปีที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 13 รายการ 142,257,884.00 กันยายน/2562 8
2562 แผนการจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 5 ปี 21,945,000.00 กันยายน/2562 4
2562 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 33 รายการ 1,356,800.00 สิงหาคม/2562 2
2562 โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน License สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 4,851,000.00 สิงหาคม/2562 1
2562 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 33 รายการ 1,356,800.00 สิงหาคม/2562 0
2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน License สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 4,851,000.00 กรกฎาคม/2562 0
2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30,750,200.00 กันยายน/2561 5
2562 เผยแพร่แผนการจ้างจัดพิมพ์หนังสือ “สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒” 700,000.00 กรกฎาคม/2562 4
2562 เผยแพร่แผนการจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 775,800.00 กรกฎาคม/2562 1
2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 775,800.00 เมษายน/2562 3
2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Data Archiving 1,000,000.00 มีนาคม/2562 5
2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 775,800.00 มีนาคม/2562 2
2562 เผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 11 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2562 2,560,250.00 กุมภาพันธ์/2562 4
2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5,396,000.00 กุมภาพันธ์/2562 1
2562 จ้างควบคุมบำรุงรักษาระบบปรับอากาศรวมทั้งเครื่องปรับอากาศ ณ อาคารรัฐสภา ๒ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 4,000,000.00 มกราคม/2562 0
2562 เผยแพร่แผนการจ้างขนย้ายและติดตั้งพร้อมทดสอบระบบครุภัณฑ์การพิมพ์ของสำนักการพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,413,300.00 กุมภาพันธ์/2562 1
2562 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,396,000.00 มกราคม/2562 1
2562 เผยแพร่แผนการจ้างเคลื่อนย้าย ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ 1,673,200.00 ธันวาคม/2561 1
2562 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีขาวชนิด ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๒๓,๔๐๐ รีม 2,223,000.00 ธันวาคม/2561 0
2562 แผนการจ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 21,945,000.00 พฤศจิกายน/2561 4