• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๒๓,๔๐๐ รีม E-Bidding - 0
2 ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 2
3 ประกาศประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 8
4 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง E-Bidding - 3
5 ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสาร "สาร สนช." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 11
6 ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำรุงรักษาเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) E-Bidding - 5
7 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 8
8 การประกวดราคาเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 12
9 ประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ E-Bidding - 5
10 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน และอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 5
11 ประกวดราคาการจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 4
12 การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 8
13 ประกวดราคาจ้างจัดทำวีดิทัศน์การ์ตูน 2D Animation ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภา E-Bidding - 7
14 ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือ สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 5
15 ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือ สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2560 - 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) E-Bidding 30 พฤษภาคม 2561 - 06 มิถุนายน 2561 4
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จ้างทำเพลทรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทยฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จ้างทำเพลทรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์. เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกข้อมูล (ฮาร์ดดิส) ขนาด 600 GB 10K แบบ SAS 2.5 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอสที อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการพิมพ์จำนวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลรวมกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท พีซีไอ (1992) จำกัด 0
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 9 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
จ้างถอดเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ MITSHUBISHI ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 มาติดตั้ง ณ ที่ทำการ ชั้น 14 อาคารสุขประพฤติ จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย แอร์ แอนด์ คอมซัลแต้นท์ 0
จ้างทำภาพประกอบหนังสือในโครงการเฉลิมพระเกียรติน้อมใจภักดิ์พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัติรย์ จำนวน 42 ภาพ เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโอ 29 จำกัด 0
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
การจ้างวาดภาพประกอบหนังสือในโครงการเฉลิมพระเกียรติน้อมใจภักดิ์พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๑๐ ภาพ เฉพาะเจาะจง นายฑีฒวุฒิ บุญวิจิตร 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผงหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ FUJI XEROX CT201801 รุ่น D125P เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ซื้อวัสดุการพิมพ์จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร ซื้อใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSl เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทมัลตมีเดียโซลูชั่น จำกัด 0
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CM305DF Black จำนวน 20 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษอาร์ตด้าน PROMAX 157 แกรม ขนาด 31x43 นิ้ว จำนวน 5 รีม เฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จำกัด 0
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 IDEA - GREEN 80 แกรม จำนวน 2,000 รีม เฉพาะเจาะจง บริษัท สหภัณฑ์กระดาษ จำกัด 0
ซื้อถ่านอัลคาไลน์ 3A จำนวน 1,000 ก้อน เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 9 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
จัดซื้อหมึกพิมพ์ ยี่ห้อ CANON จำนวน ๔ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   0
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   3
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   4
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด

ไม่พบข้อมูล