• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ E-Bidding - 0
2 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง - 0
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Data Archiving) E-Bidding - 3
4 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 7
5 ประกาศประกวดราคาจ้างขนย้ายและติดตั้งพร้อมทดสอบระบบครุภัณฑ์การพิมพ์ของสำนักการพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
6 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๒๓,๔๐๐ รีม E-Bidding - 2
7 ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 5
8 ประกาศประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 9
9 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง E-Bidding - 11
10 ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสาร "สาร สนช." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 12
11 ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบำรุงรักษาเว็บไซต์สำรอง (Backup Site) E-Bidding - 8
12 การประกวดราคาจ้างเหมาบริการในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 8
13 การประกวดราคาเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 15
14 ประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ E-Bidding - 7
15 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน และอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 5
16 ประกวดราคาการจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 4
17 การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 12
18 ประกวดราคาจ้างจัดทำวีดิทัศน์การ์ตูน 2D Animation ที่เกี่ยวข้องกับวุฒิสภา E-Bidding - 7
19 ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือ สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 5
20 ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือ สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2560 - 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding) E-Bidding 30 พฤษภาคม 2561 - 06 มิถุนายน 2561 4
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างผลิตปกเอกสารจำนวน 1 งาน เฉพาะเจาะจง มงคลการพิมพ์ 0
จ้างทำแฟ้มใส่ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 134 ชุด เฉพาะเจาะจง ี้ีร้านมงคลการพิมพ์ 0
จ้างพิมพ์รายงานการพิจารณาศึกษา จำนวน 350 เล่ม เฉพาะเจาะจง บริษัทแอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด 0
จ้างจัดพิมพ์กระดาษสำหรับจัดพิมพ์เอกสารลับ จำนวน 200,000 เล่ม เฉพาะเจาะจง ร้านมงคลการพิมพ์ 0
ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 8 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัด 0
จัดจ้างทำป้ายไวนิลเวที ขนาด ๘.๑๕ x ๒.๗๕ เมตร เพื่อต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ในวันรายงานตัว ณ อาคารสุขประพฤติ ห้องโถง ชั้น ๑ จำนวน ๑ อัน เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ. ปริ้นท์ติ้ง แอนด์ เซอร์วิส 0
จัดจ้างทำความสะอาด ผ้าห้องพยาบาลและผ้าที่ใช้สำหรับประชุมและสัมมนา ณ อาคารสุขประพฤติ รวมจำนวน ๗ รายการ เฉพาะเจาะจง นางอาภรณ์ ตรีสง่า 0
จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ บรมราชาภิเษก วปร. ขนาด ๑๐๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒๐ ผืน เฉพาะเจาะจง ร้านบวรไตรรงค์ 0
จัดซื้อริบบอนสี ยี่ห้อ ZEBRA ZXP๓ จำนวน ๖ ม้วน เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.ที.เจ. อิเล็คทริค โซลูชั่น จำกัด 0
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Ricoh C๒๔๒ DN จำนวน ๔ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
จ้างตกแต่งเวทีในพิธีเปิดโครงการชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง ร้านจิปาถะ 0
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๕ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0
ซื้อธงงานชุมนุมลูกเสือ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน ด้วยกระบวนการลูกเสือ ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง นายเจน รุจิธนากุล 0
จ้างซ่อมเครื่อง ถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น Aficio MP2001SP หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๖๑๐ - ๐๐๓ - ๐๐๐๑ รหัส ๓๐/๕๗ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ RICOH รุ่น SPC๒๔๒dn จำนวน ๓ รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
ซื้อปากกาพลาสติก จำนวน ๑,๑๐๐ อัน เพื่อใช้ในโครงการชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน ด้วยกระบวนการลูกเสือ ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี่ยม เพอร์เฟค จำกัด 0
จ้างทำป้ายเพื่อตกแต่งสถานที่ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง นายวิชิต พรมลา 0
ซื้อเสื้อโปโลแขนสั้น ผ้าผูกคอ และหมวก เพื่อใช้ในโครงการชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะเจาะจง ร้านแน๊ด 0
เช่ารถโดยสารปรับอากาศขนาด ๕๐ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจำรถ (รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในโครงการ Strong Stronger Stronges : พันธสัญญาขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด 1
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   2
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   6
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   6
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด

ไม่พบข้อมูล