ค้นหา  

รหัสหนังสือ ปีที่พิมพ์ ชื่อพระราชบัญญัติ/พระราชกำหนด
ก.ป. 259/25642564พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. ๒๕๖๒
ก.ป. 258/25632563พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ก.ป. 257/25632563พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ก.ป. 256/25632563พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
ก.ป. 254/25632563พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ก.ป. 253/25632563พระรชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒
ก.ป. 253/25632563พระรชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒
ก.ป. 252/25632563พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
ก.ป. 251/25632563พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ก.ป. 250/25632563พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ก.ป. 249/25632563พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ก.ป. 248/25622563พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ก.ป. 231/25622563พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ก.ป. 227/25622563พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ก.ป. 247/25622562พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
ก.ป. 246/25622562พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒
ก.ป. 245/25622562พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒
ก.ป. 242/25622562พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562
ก.ป. 241/25622562พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ ๒๕๖๒
ก.ป. 240/25622562พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งหมด 20 รายการ