เลือก
เทคนิคการสอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
การพัฒนาฐานข้อมูลและแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คู่มือการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
เทคนิคการจัดทากระทู้ถาม
HOW TO ISO 9001
การควบคุมข้อมูลข่าวสารลับในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
การตราร่างพระราชบัญญัติเพื่อประกอบการพิจารณาของประธานวุฒิสภา
การเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่สมาชิกวุฒิสภา
planning 4.0
...พร้อมจูนทุกเรื่องแผน
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการใช้เฟซบุ๊ก
การจัดทำรายละเอียดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
ศัพท์และสำนวนวุฒิสภา
การจัดทำรายงานการประชุมและชวเลข
การติดตตามผลกการดำเนินการตามการตอบกระทู้ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ภาษาอังกฤษสำหรับการประชุมระหว่างประเทศ
แนะนำแหล่งสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แนะนำแหล่งสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
แนะนำแหล่งสารสนเทศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา