go to main


หน้าหลัก


14.เรื่อง บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเกี่ยวกับ
การควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 198

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.สำนักวิชาการ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา