ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา

     ชื่อ-นามสกุล
นายนิวัติ   แก้วล้วน

ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา

     ชื่อ-นามสกุล
นายชวน   คงเพชร
นายสุนทร   พยัคฆ์

ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกวุฒิสภา

     ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกมลฤทัย   เศรษฐไกรกุล
นายปรีชา   ภูริลดาพันธ์
นางสาววรพนิต   อังอรุณกร
นายสุวิทย์   เชยอุบล
นางแอน   พลอยส่องแสง
ภาพนายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์
นายเดชอุดม  ไกรฤทธิ์

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ด้านกรรมาธิการ

ด้านกลั่นกรองกฎหมาย

ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านการแต่งตั้งถอดถอนและการใช้อำนาจรัฐ

ด้านประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์

ต่างประเทศ

สมาชิกวุฒิสภา