ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

     ชื่อ-นามสกุล
นายเกียรติศักดิ์   กัลยาสิริวัฒน์

ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

     ชื่อ-นามสกุล
นางกุลชลี   เตียวตระกูล
เรือตรีวิเชียร   อินสุข

ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

     ชื่อ-นามสกุล
นายชานนทร์   สุขขะสันติกูล
นายไพบูลย์   สัมฤทธิ์สิทธิสุข
นางสาวมณฑิรา   แสงสว่าง
นางสาว มาลินี   พันธุ์ค้า
นายสิทธิพงษ์   เนื้อนาทองสกุล
ภาพนางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ
นางสาวสุนันท์  สิงห์สมบุญ

ข้อมูลประวัติของสมาชิก

ด้านกรรมาธิการ

ด้านกลั่นกรองกฎหมาย

ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านการแต่งตั้งถอดถอนและการใช้อำนาจรัฐ

ด้านประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์

ต่างประเทศ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สมาชิกวุฒิสภา