ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

     ชื่อ-นามสกุล

ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

     ชื่อ-นามสกุล

ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

     ชื่อ-นามสกุล
ภาพนายจารุพงศ์  จีนาพันธ์
นายจารุพงศ์  จีนาพันธ์

ข้อมูลประวัติของสมาชิก

ด้านกรรมาธิการ

ด้านกลั่นกรองกฎหมาย

ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านการแต่งตั้งถอดถอนและการใช้อำนาจรัฐ

ด้านประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์

ต่างประเทศ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สมาชิกวุฒิสภา