ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การศึกษาอบรมขณะดำรงตำแหน่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การอบรม วันที่ ถึงวันที่ หน่วยงานที่จัด
ศึกษาอบรมหลักสูตร การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 4 30 พ.ย. 55 31 ก.ค. 56 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 12 1 ส.ค. 54 สถาบันพระปกเกล้า
ศึกษาหลักสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15 1 ส.ค. 54 30 เม.ย. 55 สถาบันพระปกเกล้า
ภาพนายจารุพงศ์  จีนาพันธ์
นายจารุพงศ์  จีนาพันธ์

ข้อมูลประวัติของสมาชิก

ด้านกรรมาธิการ

ด้านกลั่นกรองกฎหมาย

ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านการแต่งตั้งถอดถอนและการใช้อำนาจรัฐ

ด้านประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์

ต่างประเทศ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สมาชิกวุฒิสภา