รายชื่ออดีตสมาชิกวุฒิสภา ปี 2557

วาระ จำนวน 77 ท่าน
เลขที่   ชื่อ-นามสกุล ประเภท
4 ภาพนายคณิพงษ์ แขวัฒนะ นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ พระนครศรีอยุธยา
7 ภาพนายจองชัย เที่ยงธรรม นายจองชัย เที่ยงธรรม สุพรรณบุรี
9 ภาพเรืออากาศเอก จักวาล  ตั้งภากรณ์ เรืออากาศเอก จักวาล ตั้งภากรณ์ นครสวรรค์
11 ภาพคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา กรุงเทพมหานคร
12 ภาพนายจุลพันธ์  ทับทิม นายจุลพันธ์ ทับทิม กำแพงเพชร
15 ภาพนายชัยยศ ปัญญาไวย นายชัยยศ ปัญญาไวย ภูเก็ต
16 ภาพนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สิงห์บุรี
18 ภาพนายชิงชัย ก่อประภากิจ นายชิงชัย ก่อประภากิจ ตาก
20 ภาพนายชูศักดิ์ ศรีราชา นายชูศักดิ์ ศรีราชา อ่างทอง
21 ภาพนางญาณีนาถ  เข็มนาค นางญาณีนาถ เข็มนาค อำนาจเจริญ
22 ภาพนายณัฐพล เนื่องชมภู นายณัฐพล เนื่องชมภู บึงกาฬ
23 ภาพนางดวงพร เทียนทอง นางดวงพร เทียนทอง สระแก้ว
24 ภาพนายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธุ์ สกลนคร
26 ภาพนายตรี ด่านไพบูลย์ นายตรี ด่านไพบูลย์ ลำพูน
30 ภาพนายทวี ภูมิสิงหราช นายทวี ภูมิสิงหราช พัทลุง
32 ภาพนายธงชัย ศรีสุขจร นายธงชัย ศรีสุขจร นครปฐม
33 ภาพนายธนพงศ์ ธนเดชากุล นายธนพงศ์ ธนเดชากุล นนทบุรี
34 ภาพพันตำรวจเอก ธมนูญ  ไฝจู พันตำรวจเอก ธมนูญ ไฝจู นครศรีธรรมราช
39 ภาพพันตำรวจเอก นรินทร์  บุษยวิทย์ พันตำรวจเอก นรินทร์ บุษยวิทย์ ชุมพร
41 ภาพนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ปทุมธานี
42 ภาพนายนิมันซูร  จิยี่งอ นายนิมันซูร จิยี่งอ นราธิวาส
45 ภาพนายนุรุทธิ์   เจริญพันธ์ นายนุรุทธิ์ เจริญพันธ์ สุรินทร์
46 ภาพนายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย นายบัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย ชัยภูมิ
48 ภาพนางบุญพา ลิมปะพันธุ์ นางบุญพา ลิมปะพันธุ์ สุโขทัย
49 ภาพนางสาวบุญยืน  ศิริธรรม นางสาวบุญยืน ศิริธรรม สมุทรสงคราม
50 ภาพนายบุญส่ง เกิดหลำ นายบุญส่ง เกิดหลำ สระแก้ว
51 ภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ไข่เกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ ตราด
52 ภาพดาบตำรวจ บุหลัน ราษฎร์คำพรรณ์ ดาบตำรวจ บุหลัน ราษฎร์คำพรรณ์ แพร่
54 ภาพนายประทวน สุทธิอำนวยเดช นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ลพบุรี
55 ภาพนายประพาส นวนสำลี นายประพาส นวนสำลี หนองบัวลำภู
56 ภาพนางประยูร  เหล่าสายเชื้อ นางประยูร เหล่าสายเชื้อ ยโสธร
65 ภาพนายพงษ์ศิริ  กุสุมภ์ นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ นครราชสีมา
66 ภาพนางพจนา  กิจกาญจน์ นางพจนา กิจกาญจน์ จันทบุรี
70 ภาพนายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ เพชรบุรี
73 ภาพนายพีระศักดิ์  พอจิต นายพีระศักดิ์ พอจิต อุตรดิตถ์
75 ภาพนางเพียงเพ็ญ  ศักดิ์สมบูรณ์ นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ ราชบุรี
77 ภาพนายไพโรจน์  ทุ่งทอง นายไพโรจน์ ทุ่งทอง อุทัยธานี
78 ภาพนายมงคลชัย  ดวงแสงทอง นายมงคลชัย ดวงแสงทอง เชียงราย
80 ภาพนายมณเฑียร  สงฆ์ประชา นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ชัยนาท
82 ภาพนายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ นครนายก
88 ภาพนายวระชาติ  ทนังผล นายวระชาติ ทนังผล พังงา
89 ภาพนางสาววราภรณ์ อัศวเหม นางสาววราภรณ์ อัศวเหม สมุทรปราการ
90 ภาพนายวราวุฒิ หน่อคำ นายวราวุฒิ หน่อคำ ลำปาง
92 ภาพนายวัน  สุวรรณพงษ์ นายวัน สุวรรณพงษ์ ขอนแก่น
94 ภาพนายวิชัย  ด่านรุ่งโรจน์ นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ พิจิตร
100 ภาพนายวิรัช  พิมพะนิตย์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ กาฬสินธุ์
102 ภาพนายวิริยะ  ทองผา นายวิริยะ ทองผา มุกดาหาร
103 ภาพนางสาววิลดา อินฉัตร นางสาววิลดา อินฉัตร ศรีสะเกษ
106 ภาพนายศรีเมือง เจริญศิริ นายศรีเมือง เจริญศิริ มหาสารคาม
107 ภาพนายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์ นายศักดา ศรีวิริยะไพบูลย์ ระนอง
111 ภาพนายสมเกียรติ  พื้นแสน นายสมเกียรติ พื้นแสน ร้อยเอ็ด
114 ภาพนายสมชาย เหล่าสายเชื้อ นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ อุบลราชธานี
115 ภาพนายสมนาม  เหล่าเกียรติ นายสมนาม เหล่าเกียรติ นครพนม
119 ภาพนายสมศักดิ์  ขจรเฉลิมศักดิ์ นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ เลย
120 ภาพนายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ ตรัง
121 ภาพนายสมหวัง  อภิชัยรักษ์ นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ ปัตตานี
123 ภาพนายสฤษดิ์  บุตรเนียร นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ปราจีนบุรี
124 ภาพนายสืบยศ  ใบแย้ม นายสืบยศ ใบแย้ม ประจวบคีรีขันธ์
125 ภาพพลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย พลอากาศเอกสุจินต์ แช่มช้อย สุราษฎร์ธานี
126 ภาพนายสุชาติ  อุสาหะ นายสุชาติ อุสาหะ เพชรบุรี
128 ภาพนายสุนทร วัฒนาพร นายสุนทร วัฒนาพร สมุทรสาคร
129 ภาพนายสุนันต์  อรุณนพรัตน์ นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ฉะเชิงเทรา
131 ภาพนายสุรชัย  ปิตุเตชะ นายสุรชัย ปิตุเตชะ ระยอง
133 ภาพนายสุรพล สันติโชตินันท์ นายสุรพล สันติโชตินันท์ แม่ฮ่องสอน
135 ภาพนายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรักษ์ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ชลบุรี
136 ภาพนายสุรินทร์  ฐิติปุญญา นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา พิษณุโลก
137 ภาพนายเสถียร  เชื้อประเสริฐศักดิ์ นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ พะเยา
138 ภาพนายเสริมศักดิ์  ทองศรี นายเสริมศักดิ์ ทองศรี บุรีรัมย์
139 ภาพพลเอก องอาจ  พงษ์ศักดิ์ พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ กาญจนบุรี
141 ภาพนายอดิศร  กำเนิดศิริ นายอดิศร กำเนิดศิริ เชียงใหม่
142 ภาพนายอนุมัติ  อาหมัด นายอนุมัติ อาหมัด สงขลา
145 ภาพนายอภิชาติ  ดำดี นายอภิชาติ ดำดี กระบี่
146 ภาพนายอับดุลอายี  สาแม็ง นายอับดุลอายี สาแม็ง ยะลา
147 ภาพนายอาทิตย์  ศรีตะบุตร นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร หนองคาย
148 ภาพนายอานนท์  ตันตระกูล นายอานนท์ ตันตระกูล น่าน
149 ภาพนางอาภรณ์  สาราคำ นางอาภรณ์ สาราคำ อุดรธานี
150 ภาพนายอิบรอเหม  อาดำ นายอิบรอเหม อาดำ สตูล