ข้อมูลประวัติของสมาชิก

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 10 เมษายน 2493
คุณวุฒิ ::
การอบรมและสัมมนา ::
สถานที่ติดต่อ :: 22  ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวง   เขตวัฒนา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10110
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง :: นักวิจัย
ตำแหน่ง :: ประธาน
ประสบการณ์ ::
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ. )

QR Code ::