ข้อมูลประวัติของสมาชิก

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 10 เมษายน 2493
คุณวุฒิ ::
การอบรมและสัมมนา ::
สถานที่ติดต่อ :: 22  ซอยสุขุมวิท 61 ถนนสุขุมวิท แขวง   เขตวัฒนา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10110
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง :: นักวิจัย
ตำแหน่ง :: ประธาน
ประสบการณ์ ::
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ. )

QR Code ::
ภาพนายฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์
นายฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์

ข้อมูลประวัติของสมาชิก

ด้านกรรมาธิการ

ด้านกลั่นกรองกฎหมาย

ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านการแต่งตั้งถอดถอนและการใช้อำนาจรัฐ

ด้านประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์

ต่างประเทศ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สมาชิกวุฒิสภา