ทำเนียบรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง


ภาพนายสุรชัย   เลี้ยงบุญเลิศชัย
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย     เลี้ยงบุญเลิศชัย
ตำแหน่ง : รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
วันที่ : 17 สิงหาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน