ทำเนียบประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ


ภาพศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย
ชื่อ-นามสกุล : ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร     วิชิตชลชัย
ตำแหน่ง : ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันที่ : 17 สิงหาคม 2557 ถึง ปัจจุบัน