ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

รัฐพิธี ปี 2555

วันที่ กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีทัศน์
5 ธ.ค. 55 วุฒิสภาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555