ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

รัฐพิธี ปี 2555

วันที่ กิจกรรม ภาพกิจกรรม วีดีทัศน์
5 ธ.ค. 55 วุฒิสภาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

ภาพนายวิบูลย์  คูหิรัญ
นายวิบูลย์  คูหิรัญ

ข้อมูลประวัติของสมาชิก

ด้านกรรมาธิการ

ด้านกลั่นกรองกฎหมาย

ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านการแต่งตั้งถอดถอนและการใช้อำนาจรัฐ

ด้านประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์

ต่างประเทศ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สมาชิกวุฒิสภา