ด้านกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการสามัญ

รายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญ วันที่แต่งตั้ง วันที่สิ้นสุด ตำแหน่ง
คณะกรรมาธิการการพลังงาน 11 มี.ค. 57 โฆษกคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห่วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 28 ส.ค. 55 17 ก.ย. 55 เลขานุการคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 23 ต.ค. 54 24 พ.ค. 57 เลขานุการคณะกรรมาธิการ
ภาพนายจารุพงศ์  จีนาพันธ์
นายจารุพงศ์  จีนาพันธ์

ข้อมูลประวัติของสมาชิก

ด้านกรรมาธิการ

ด้านกลั่นกรองกฎหมาย

ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านการแต่งตั้งถอดถอนและการใช้อำนาจรัฐ

ด้านประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์

ต่างประเทศ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สมาชิกวุฒิสภา