ด้านกรรมาธิการ

คณะกรรมาธิการสามัญ

รายชื่อคณะกรรมาธิการสามัญ วันที่แต่งตั้ง วันที่สิ้นสุด ตำแหน่ง
คณะกรรมาธิการการพลังงาน 11 มี.ค. 57 โฆษกคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 8 ม.ค. 56 เลขานุการคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตำบลห่วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 28 ส.ค. 55 17 ก.ย. 55 เลขานุการคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 5 มิ.ย. 55 31 ธ.ค. 55 เลขานุการคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 4 ส.ค. 54 5 มิ.ย. 55 กรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 4 ส.ค. 54 5 มิ.ย. 55 กรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 2 พ.ค. 54 3 ส.ค. 54 กรรมาธิการ
ภาพนายจารุพงศ์  จีนาพันธ์
นายจารุพงศ์  จีนาพันธ์

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ด้านกรรมาธิการ

ด้านกลั่นกรองกฎหมาย

ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านการแต่งตั้งถอดถอนและการใช้อำนาจรัฐ

ด้านประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์

ต่างประเทศ

สมาชิกวุฒิสภา