ด้านกรรมาธิการ

คณะอนุกรรมาธิการ

รายชื่อคณะอนุกรรมาธิการ วันที่แต่งตั้ง วันที่สิ้นสุด ตำแหน่ง
คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานของรัฐสภา 14 พ.ย. 54 อนุกรรมาธิการวิสามัญฯ
คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 14 พ.ย. 54 อนุกรรมาธิการวิสามัญฯ
ภาพนายภิญโญ  สายนุ้ย
นายภิญโญ  สายนุ้ย
กระบี่

ข้อมูลประวัติของสมาชิก

ด้านกรรมาธิการ

ด้านกลั่นกรองกฎหมาย

ด้านการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน

ด้านการแต่งตั้งถอดถอนและการใช้อำนาจรัฐ

ด้านประชาสัมพันธ์และการต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์

ต่างประเทศ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สมาชิกวุฒิสภา