รายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เลขที่   ชื่อ-นามสกุล ประเภท
54 ภาพรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
55 ภาพพลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร
56 ภาพพลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ
57 ภาพนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
58 ภาพนายธานี อ่อนละเอียด นายธานี อ่อนละเอียด
59 ภาพพลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ
60 ภาพนายธำรง ทัศนาญชลี นายธำรง ทัศนาญชลี
61 ภาพพลโท ธนเกียรติ ชอบชื่นชม พลโท ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
62 ภาพพลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
63 ภาพพลเอก ธีรเดช มีเพียร พลเอก ธีรเดช มีเพียร
64 ภาพพลเอก นพดล อินทปัญญา พลเอก นพดล อินทปัญญา
65 ภาพพลเรือเอก นพดล โชคระดา พลเรือเอก นพดล โชคระดา
66 ภาพนายนรนิติ เศรษฐบุตร นายนรนิติ เศรษฐบุตร
67 ภาพนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล
68 ภาพนางนิพัทธา อมรรัตนเมธา นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
69 ภาพพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
70 ภาพนายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์
71 ภาพพลโท กนิษฐ์ ชาญปรีชญา พลโท กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
72 ภาพศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
73 ภาพศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์ นันทจิต ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์ นันทจิต
74 ภาพนายบุญชัย โชควัฒนา นายบุญชัย โชควัฒนา
75 ภาพพลอากาศเอกจิรวัฒน์ มูลศาสตร์ พลอากาศเอกจิรวัฒน์ มูลศาสตร์
76 ภาพพลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข
77 ภาพพลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
78 ภาพพลตำรวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ พลตำรวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์
79 ภาพรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์
80 ภาพนายประมุท สูตะบุตร นายประมุท สูตะบุตร
81 ภาพนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
82 ภาพพลเอก ปรีชา จันทร์โอชา พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
83 ภาพนายปรีชา วัชราภัย นายปรีชา วัชราภัย
84 ภาพพันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต
85 ภาพร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
86 ภาพนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
87 ภาพพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
88 ภาพคุณพรทิพย์ จาละ คุณพรทิพย์ จาละ
89 ภาพศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
90 ภาพนายพรศักดิ์ เจียรณัย นายพรศักดิ์ เจียรณัย
91 ภาพพลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม
92 ภาพพลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร
93 ภาพพลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์
94 ภาพพลเอก พิรุณ แผ้วพลสง พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง
95 ภาพพลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
96 ภาพนายพีระศักดิ์  พอจิต นายพีระศักดิ์ พอจิต
97 ภาพนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
98 ภาพพลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์
99 ภาพพลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
100 ภาพพลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร
101 ภาพพลโทไพโรจน์ ทองมาเอง พลโทไพโรจน์ ทองมาเอง
102 ภาพพลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
103 ภาพศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง

หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5